我爱你!Wǒ ài nǐ!หว่อ อ้าย หนี่ ฉันรักคุณ 
我喜欢你!Wǒ xǐhuān nǐ! หว๋อ สี่ฮวน หนี่ ฉันชอบคุณ
我很想你! Wǒ hěn xiǎng nǐ!หว่อ เหิ่น เสียง หนี่ ฉันคิดถึงคุณมาก
你是我心爱的人!Nǐ shì wǒ xīn ài de rén!
หนี่ ซื่อ หว่อ ซิน อ้าย เตอะ เยริน คุณเป็นที่รักของฉัน!  
你是我的宝贝!Nǐ shì wǒ de bǎobèi!
หนี่ ซื่อ หว่อ เตอะ เป่าเป้ย เธอคือสุดที่รักของฉัน  You’re my baby. 
我们交往吧。Wǒmen jiāowǎng ba.
หว่อ เหมิน เจียว หว่าง ปะ  พวกเราเป็นแฟนกันนะ 
 跟我结婚吧。Gēn wǒ jiéhūn ba.
เกิน  หว่อ เจี๋ยฮุน ปะ  แต่งงานกับเรานะ  
不要消失不见。Bùyào xiāoshī bùjiàn.
ปู๋เย่า เซียวซือ ปู๋เจี้ยน  อย่าหายไปไหนนะ  
我需要你在我身边。Wǒ xūyào nǐ zài wǒ shēnbiān.
หว่อ ซูเย่า หนี่ ไจ้ หว่อ เซินเปียน ฉันต้องการมีเธออยู่เคียงข้างฉันตลอดไป 
虽然相遇可能是偶然,但是我们的相爱是有意的。
Suīrán xiāngyù kěnéng shì ǒurán, dànshì wǒmen de xiāng'ài shì yǒuyì de.
ซุยยราน เซียงยวี้ เข่อเหนิง ซื่อ โอ่วยราน, ตั้นซื่อ หว่อเหมิน เตอะ เซียงอ้าย ซื่อ โหย่วยี้ เตอะ
การพบกันอาจเป็นเรื่องบังเอิญ แต่การที่เรารักกันคือความตั้งใจ 

---------恋爱 liàn'ài เลี่ยน อ้าย รัก (เป็นแฟนกัน)
谈恋爱 tán liàn' ài ถาน เลี่ยน อ้าย เดทกันอยู่
真爱 zhēn ài เจิน อ้าย รักแท้
初恋 chū liàn ชู เลี่ยน รักแรกพบ
爱上 ài shàng อ้าย ช่าง ตกหลุมรัก
想念 xiǎngniàn เสี่ยงเนี่ยน คิดถึง
暗恋 àn liàn อั้น เลี่ยน แอบรัก
三角恋爱 sān jiǎo liàn' ài ซาน เจี่ยว เลี่ยน อ้าย รักสามเส้า
第三者 dì sān zhě ตี้ซานเจ่อ มือที่สาม

---------


 
在我心中,他是最好的人Zài wǒ xīnzhōng, tā shì zuì hǎo de rén.
ไจ้ หว่อ ซินจง ทา ซื่อ จุ้ย ห่าว เตอะ เยริน ในใจของฉัน เขาคือคนที่ดีที่สุด 
请你招呼自己Qǐng nǐ zhāohū zìjǐ.
ฉิง หนี่ เจาฮู จื้อจี่ ดูแลตัวเองดีๆ นะคะ 
你放心吧,我要帮助你Nǐ fàngxīn ba, wǒ yào bāngzhù nǐ.
หนี่ ฟ่างซิน ปะ, หว่อ เย่า ปางจู้ หนี่ เธอวางใจเถอะ ฉันจะช่วยเธอเอง 
他看 可笑的视频就笑起来Tā kàn kěxiào de shìpín jiù xiào qǐlái.
ทา ค่าน เข่อเซี่ยว เตอะ ซื่อผิน จิ้ว เซี่ยว ฉี่หลาย เขาดูคลิปตลก แล้วก็หัวเราะออกมา
心事 xīnshì ซินซื่อ ความในใจ
心中 xīnzhōng ซินจง ในใจ 
情绪 qíngxù ฉิงซู่ อารมณ์ 
好玩 hǎowán ห่าวหวาน สนุก
可笑 kěxiào เข่อเซี่ยว ตลก 
xiào เซี่ยว ยิ้ม / หัวเราะ
开玩笑 kāiwánxiào ไคหวานเซี่ยว ล้อเล่น
高兴 gāoxìng เกาซิ่ง ดีใจ
舒服 shūfu ซูฝู่ สบาย
开心 kāixīn คายซิน สบายใจ
放心 fàngxīn ฟ่างซิน วางใจ
沉静 chénjìng เฉินจิ้ง สงบ
方便 fāngbiàn ฟางเปี้ยน สะดวก
满意 mǎnyì หม่านอี้ พอใจ
感动 gǎndòng ก่านต้ง ซาบซึ้ง
印象深刻 yìnxiàng shēnkè ยิ่นเซี่ยง เซินเค่อ ประทับใจ
担心 dānxīn ตานซิน เป็นห่วง

---------这部电影非常恐怖。Zhè bù diànyǐng fēicháng kǒngbù.

เจ้อ ปู้ เตี้ยนอิ่ง เฟยฉาง ข่งปู้ หนังเรื่องนี้น่ากลัวมาก
pà พ่า กลัว
可怕 kěpà เข่อพ่า น่ากลัว
恐怖 kǒngbù ข่งปู้ น่ากลัวมากจนขนหัวลุก
吃惊 chījīng ชือจิง ตกใจ 
hèn เฮิ่น เกลียด
可恶 kěwù เข่ออู้ น่าเกลียด 
生气 shēngqì เซิงชี่ โกรธ
愤恨 fènhèn เฟิ่นเฮิ่น แค้น 
好奇心 hàoqí xīn ฮ่าวฉี ซิน อยากรู้อยากเห็น
迷惑 míhuò หมีฮั่ว สับสน
怀疑 huáiyí หวยอี๋ สงสัย
猜疑 cāiyí ไคอี๋ ระแวง ไม่ไว้วางใจ

---------


 
如果你觉得难受,你可以告诉我
Rúguǒ nǐ juédé nánshòu, nǐ kěyǐ gàosù wǒ.
ยรูกั่ว หนี่ เจวี๋ยเต๋อ หนานโซ่ว หนี่ เข๋ออี่ เก้าซู่ หว่อ
ถ้าคุณรู้สึกไม่สบาย คุณสามารถบอกฉันได้ 
你不要紧张 加油Nǐ bùyào jǐnzhāng jiāyóu.
หนี่ ปู๋เย่า จิ่นจาง เจียโหย๋ว คุณไม่ต้องเครียด สู้ๆ  
难受 nánshòu หนานโซ่ว ไม่สบายใจ
紧张 jǐnzhāng จิ่นจาง เครียด 
kū คู ร้องไห้
困难 kùnnán คุ่นหนาน ลำบาก
lèi เล่ย เหนื่อย
kùn คุ่น ง่วง
寂寞 jìmò จี้โม่ เหงา
厌烦 yànfán เยี่ยนฝาน เบื่อ
灰心 huīxīn ฮุยซิน ท้อแท้
担心 dānxīn ตานซิน กังวล
压力 yālì ยาลี่ ความกดดัน
着急 zháojí เจ๋าจี๋ รีบร้อน
急忙 jímáng จี๋หมาง รีบร้อน
痛心 tòngxīn ท่งซิน เจ็บใจ
悲伤 bēishāng เปยซาง เสียใจ
丢脸 diūliǎn ติวเหลี่ยน เสียหน้า
讨厌 tǎoyàn เถ่าเยี่ยน รำคาญ
习惯 xíguàn สีก้วน เคยชิน