我要去医院Wǒ yào qù yīyuàn.
หว่อ เย่า ชวู่ อีย่วน ฉันจะไปโรงพยาบาล 
医院 yī yuàn อี ย่วน โรงพยาบาล
大夫 dài fu ไต้ ฝุ คุณหมอ
医生 yī shēng อี เซิง คุณหมอ
看医生 kàn yī shēng ค่าน อี เซิง หาหมอ
看病 kàn bìng ค่าน ปิ้ง หาหมอ
病人 bìngrén ปิ้ง เหยิน คนไข้
护士 hù shì ฮู่ ซื่อ นางพยาบาล 
体检 tǐjiǎn ถีเจี่ยน ตรวจสุขภาพ
疫苗 yìmiáo อี้เหมียว วัคซีน
接种疫苗 jiēzhòng yìmiáo เจียจ้ง อีเหมียว ฉีดวัดซีน


 


---------


 
先诊察 然后,量体温xiān zhěnchá ránhòu, liàng tǐwēn.
เซียน เจิ่นฉา หรานโฮ่ว เลี่ยง ถี่เวิน ตรวจไข้ก่อน แล้วค่อยไปวัดอุณหภูมิ
请在药房取药Qǐng zài yàofáng qǔ yào.
ฉิ่ง ไจ้ เย่าฝาง ชวู่ เย่า เชิญรับยาที่ห้องจ่ายยาค่ะ 
 


 
你有药物过敏吗?Nǐ yǒu yàowù guòmǐn ma?
หนี โหย่ว เย่าอู้ กั้วหมิ่น ม้ะ? เธอแพ้ยาอะไรไหม?
 


 
我对阿司匹林过敏Wǒ duì āsīpīlín guòmǐn.
หว่อ ตุ้ย อาซือพีหลิน กั้วหมิ่น ฉันแพ้ยาแอสไพริน 
 

 

一天饭后吃三次,一次两粒
Yītiān fàn hòu chī sāncì, yīcì liǎng lì.
อี้เทียน ฟ่าน โฮ่ว ชือ ซานชื่อ อี๋ชื่อ เหลี่ยง ลี่
ยาชนิดนี้กินวันละ 3 เวลาหลังอาหาร ครั้งละ 2 เม็ด
 


 
诊察 zhěnchá เจิ่นฉา ตรวจไข้
 量体温 liángtǐwēn เหลียงถี่เวิน วัดอุณหภูมิ
 测血压 cèxiěyā เค่อเซี่ยยา วัดความดัน
 验血 yànxuè เยี่ยน ฉวี่ย ตรวจเลือด
yào เย่า ยา


 

吃药 chīyào ชือ เย่า กินยา
 一天三次 yītiān sāncì อี้เทียน ซานชื่อ วันละ 3 ครั้ง


 

每次一片 měicì yīpiàn เหม่ยชื่อ อี๋เพี่ยน ครั้งละ 1 เม็ด
 饭前服用 fànqián fúyòng ฟ่านเฉียน ฝูย่ง ก่อนอาหาร
 饭后服用 fànhòu fúyòng ฟ่านโฮว ฝูย่ง หลังอาหาร
 睡觉前服用 shuìjiàoqián fúyòng ซุ่ยเจี้ยวเฉียน ฝูย่ง ก่อนนอน
 痛的时候服用 tòngdeshíhòu shǐyòng
ท่งเตอะสือโฮ่ว สื่อย่ง ทานเมื่อปวด


 

阿司匹林 Āsīpīlín อาซือพีหลิน แอสไพริน


 


---------打针 dǎzhēn ต่าเจิน ฉีดยา
针灸 zhēnjiǔ เจินจิ่ว ฝังเข็ม
 爱克斯光 àikè sīguāng อ้ายเค่อ ซือกวง x-ray

 


照x关盘 zhàoguānpán เจ้ากวนผาน x-ray
 超声波检查 chāoshēng bōjiǎnchá เชาเซิง บัวเจี่ยนฉา อัลตร้าซาวน์
 动手术 dòngshǒushù ต้งโส่วซู่ ผ่าตัด
 
---------
 

 
你要接种新冠疫苗 Nǐ yào jiēzhǒng xīnguān yìmiáo.
หนี่ เย่า เจียจ่ง ซินกวาน อี้เหมียว เธอต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 
 


 
接种疫苗 jiēzhǒng yìmiáo. เจียจ่ง อี้เหมียว ฉีดวัคซีน  


 

新型冠状病毒 Xīnxíng guānzhuàng bìngdú
ซินสิง กวานจ้วง ปิ้งตู๋ โควิด-19 
流行病 liúxíng bìng หลิวสิง ปิ้ง โรคระบาด


 

细菌 xì jùn ซี่ จุ้น แบคทีเรีย
 病毒 bìng dú ปิ้ง ตู๋ ไวรัส
 过敏 guòmǐn กั้ว หมิ่น ภูมิแพ้
 过敏症 guòmǐnzhèng กั้วหมิ่นเจิ้ง โรคภูมิแพ้
 
---------
 
 

王先生住院了,我们去看他好吗?
Wáng xiānshēng zhùyuànle, wǒmen qù kàn tā hǎo ma?
หวัง เซียนเซิง จู้ย่วนเลอะ หว่อเมิน ชวู่ ค่าน ทา ห่าว ม้ะ?
มิสเตอร์หวังเข้าโรงพยาบาล พวกเราไปเยี่ยมเขาไหม?
 


 
王先生,祝你早日康复
Wáng xiānshēng, zhù nǐ zǎorì kāngfù.
หวัง เซียนเซิง จู้ หนี่ จ่าวรยื่อ คางฟู่ 
มิสเตอร์หวัง ขอให้คุณฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
 住院 zhù yuàn จู้ ย่วน พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
 打点滴 dǎdiǎndī ต๋า เตี่ยน ตี ให้น้ำเกลือ
探病 tànbìng ท่าน ปิ้ง เยี่ยมคนป่วย
 好得快 hǎodekuài ห่าว เตอะ ไคว่ หายเร็ว
 出院 chū yuàn ชู ย่วน ออกจากโรงพยาบาล
 医疗费 yī liáo fè อี เหลียว เฟ่ย ค่ารักษา
 救护车 jiù hù chē จิ้ว ฮู่ เชอ รถพยาบาล
 诊所 zhěn suǒ เจิ๋น สั่ว คลีนิก
药房 yào fáng เย่า ฝาง ร้านขายยา
 

 

药剂师 yàojì shī เย่าจี้ ซือ เภสัชกร