你好,你来几位?Nǐ hǎo, nǐ lái jǐ wèi? 
หนีห่าว หนี่หลาย จี่เว่ย สวัสดีค่ะ มากี่ท่านคะ?
两位。Liǎng wèi.
เหลี่ยงเว่ย สองท่านครับ (ข้อยกเว้น จำนวนสองใช้เหลี่ยง แทนเลขสอง เอ้อ) 
还有空位吗?hái yǒu kòngwèi ma?
ไห โหย่ว ค้งเว่ย มะ? ยังมีที่นั่งว่างไหมครับ 
我已经订好了,王先生的名字。晚上6 点订的。
Wǒ yǐjīng dìng hǎole, wáng xiānshēng de míngzì. Wǎnshàng 6 diǎn dìng de.
หวอ อี่จิง ติ้ง ห่าวเลอะ หวังเซียนเซิง เตอะ หมิงจื้อ หว่านซั่ง ลิ่ว เตี่ยน ติ้ง เตอะ
จริงๆ ผมจองไว้แล้ว ชื่อมิสเตอร์หวัง จองไว้หกโมงเย็นครับ 
这边请。zhè biān qǐng. เจ้อ เปียน ฉิ่ง เชิญทางนี้ค่ะ 
请你这边。qǐng nǐ zhè biān. ฉิงหนี่ เจ้อเปียน กรุณามาทางนี้ค่ะ
อี 1 หนึ่ง
èr เอ้อ 2 สอง
sān ซาน 3 สาม
ซื่อ 4 สี่
อู่ 5 ห้า
liù ลิ่ว 6 หก
ชี 7 เจ็ด
ปา 8 แปด
jiǔ จิ่ว 9 เก้า
shí สือ 10 สิบ
十一 shíyī สืออี 11 สิบเอ็ด
十二 shíèr สือเอ้อ 12 สิบสอง
二十 èrshí เอ้อสือ 20 ยี่สิบ
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
十一

 
十二

 
二十---------

 
你饿了吗? Nǐ è le ma? หนี่ เอ้อ เลอ มา? คุณหิวหรือยังคะ  
我很饿. Wǒ hěn è หวอ เหิ่น เอ้อ ผมหิวมาก 
我可以看一下菜单吗? Wŏ kĕ yĭ kān yī xià cài dān mā?
หว่อ เขออี่ ค่าน อี๋เซี่ย ไช่ตัน มา?
ผมขอดูเมนูอาหารหน่อยได้ไหมครับ 
你有什么可以推荐的吗? Nǐ yǒu shénme kěyǐ tuījiàn de ma?
หนี โย่ว เสินเมอ เข๋ออี่ ทุยเจี้ยน เตอะ มา?
คุณมีอะไร สามารถแนะนำได้บ้างไหมครับ 
有北京烤鸭。Yǒu běijīng kǎoyā.
โหย่ว เป่ยจิง เข่ายา มีเป็ดปักกิ่งค่ะ
你喜欢吃什么?Nǐ xǐhuan chī shénme?
หนี สี่ ฮวน ชือ เสินเมอ คุณชอบกินอะไรคะ


 

我喜欢吃点心。Wǒ xǐhuan chī diǎnxīn.
หวอ สี่ ฮวน ชือ เตี่ยนซิน ฉันชอบกินติ่มซำ
我不喜欢吃辣的。Wǒ bù xǐhuān chī là de.
หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชือ ล่า เตอะ ฉันไม่ชอบกินเผ็ด  
有不辣的菜吗? Yǒu bù là de cài ma?
โหย่ว ปู๋ ล่า เตอะ ไช่ มะ? มีเมนูไหนไม่เผ็ดไหม 


 
 
我要点烤鸭,一份虾烧麦,一份虾饺。
Wǒ yàodiǎn kǎoyā, yī fèn xiā shāo mài, yī fèn xiā jiǎo.
หว่อ เย่าเตี่ยน เข่ายา, อี๋ เฟิ่น เซีย ซาว ม่าย, อี๋ เฟิ่น เซีย เจี่ยว
ฉันอยากสั่งเป็ดย่าง ขนมจีบกุ้ง 1 ชุด ฮะเก๋า 1 ชุด 
小笼包 xiǎo lóng bāo เสี่ยวหลงเปา เสี่ยวหลงเปา 
来尝尝烤乳猪。 Lái cháng cháng kǎo rǔ zhū.
หลาย ฉางฉาง เขาหรู่จู ลองชิมหมูหันหน่อย
 
---------

 
菜单 cài dān ไช่ตัน เมนู 


 

今日特餐 jīn rì tè cān จินยื่อ เท่อ ชาน เมนูพิเศษวันนี้ 
主厨特餐 zhǔ chú tè cān จู่ ฉู๋ เท่อ ชาน เมนูพิเศษของเชฟ  
点菜 diǎn cài เตี่ยน ไช่ ขอสั่งอาหาร 
这个, 一份  zhège, yī fèn เจ้อ เกอะ อี๋ เฟิ่น เอาอันนี้จานนึง 
我要… Wǒ yào... (ชื่ออาหาร) หว่อ เย่า ฉันต้องการ.. 
我吃过。Wǒ chīguò. หว่อ ชือ กั้ว ฉันเคยกิน  
我没吃过 Wǒ méi chīguò. หว่อ เหมย ชือ กั้ว ฉันไม่เคยกิน  
好吃吗?Hǎo chī ma? ห่าว ชือ มะ อร่อยไหม 
很好吃。hěn hǎo chī. เหิน ห่าว ชือ อร่อยมาก 


 

味道不错 wèidào bú può เว้ยเต้า ปู๋ ชั่ว รสชาติไม่เลว 
不好吃。Bù hǎo chī. ปู้ ห่าว ชือ ไม่อร่อยเลย 


 

我吃饱了 Wǒ chī bǎole หว่อ ชือ เป่า เลอ ฉันอิ่มแล้ว  
---------

 
服务员,我要买单。Fúwùyuán, wǒ yāo mǎidān.
ฝูอู้วหยวน หว่อ เย่า หม่ายตัน
พนักงานเสิร์ฟครับ ผมต้องการเช็คบิล 
你要用现金还是信用卡付钱?
Nǐ yào yòng xiànjīn háishì xìnyòngkǎ fù qián?
หนี่ เย่า ย้ง เซี่ยนจิน ไหซื่อ ซินย่งข่า ฟู่ เฉียน?
คุณต้องการชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต? 
信用卡。xìnyòngkǎ ซินย่งข่า บัตรเครดิต 
我要打包烤乳猪。Wǒ yào dǎbāo kǎo rǔ zhū.
หว่อ เย่า ต่าเปา เขา หรู่ จู ฉันต้องการห่อหมูหัน กลับบ้าน
 


 
服务员 fú wù yuán อู้ หยวน พนักงานเสิร์ฟ 
买单。mǎidān หม่ายตัน เช็คบิล 


 

打包 dǎbāo ต่า เปา ห่อกลับบ้าน 


 

带走 dài zǒu ไต้โจ่ว ห่อกลับบ้าน